สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
เกี่ยวกับเรา

สมาคมเอโอเอซี ประเทศไทย

เป็นสมาคมทางวิชาการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนกลางในการสนับสนุน ประสานงาน และพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิทยาการในการวิเคราะห์ โดยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์รวมทั้งผู้ให้ความสนใจ หรือเกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ สถาบันศึกษา อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการเอกชน บริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงเป็นสาขาหนึ่งขององค์กร AOAC International ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีกิจกรรมทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปข้อมูลข่าวสาร สิ่งตีพิมพ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น การประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา การให้คำปรึกษา การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพในการวิเคราะห์เพื่อยกระดับให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในยุคของโลกาภิวัฒน์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาวิธีวิเคราะห์/ทดสอบของไทยให้เป็นที่ยอมรับโดยผ่านการและทำงานร่วมกับ AOAC International และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ภารกิจ
1. เป็นศูนย์กลางในประเทศไทยเพื่อประสานงานทางเทคนิคของวิธีวิเคราะห์/ทดสอบ
2. เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคสำหรับวิธีวิเคราะห์/ทดสอบให้กับเอกชนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
3. เป็นหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวิธีวิเคราะห์/ทดสอบ
4. เป็นหน่วยประสานงานกับ AOAC International และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์
1. สร้างการรับรู้ขององค์กร แก่สมาชิกและบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและองค์กรในสายเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิเคราะห์/ทดสอบ
3. จัดเตรียมการสนับสนุนทางเทคนิคของวิธีวิเคราะห์/ทดสอบ
4. สนับสนุนกิจกรรมของ AOAC International

เป้าหมายการดำเนินการ ปี 2552 -2554
 สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมี 2 สาขาคือ เคมี, จุลชีววิทยา ในอุตสาหกรรมได้แก่ ปุ๋ย, ยาสัตว์, อาหารสัตว์, เทคโนโลยีชีวภาพ, พลังงานทดแทน, น้ำตาล, การจัดการของเสีย, ปิโตรเคมี, ผลิตภัณฑ์ยาง, เยื่อกระดาษ, การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ, พลาสติก, ยา, สินค้าเกษตร, อาหาร

วัตถุประสงค์ของสมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย
1. การพัฒนาทางวิชาการและการหารายได้
2. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และทดสอบ
3. การทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ
4. การพัฒนาการทำงานขององค์กรให้เป็นระบบ

© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.